stepbystep-travel
info@stepbystep-travel.com
абонамент за оферти
РЕЗЕРВИРАЙ ONLINE!
Хотели от България
Хотели по света
Пътешествия по света

Бутик за пътешествия "Стъпка по стъпка"

Други услуги
РЕЗЕРВИРАЙ ONLINE
Градове в България Градове По света

Права и условия

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ:

Записването за екскурзия, пътуване или хотелско настаняване е възможно по телефон, интернет - през www.stepbystep-travel.com или директно в офиса ни в София, бул. Вардар, бл. 87 вх. А. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит или цялата сума за резервация за хотелско настаняване или организирано пътуване /в зависимост от съответните изисквания на хотела/. Можете да платите в брой в нашия офис, за което Ви молим предварително да ни уведомите, за да бъдем максимално бързи и ефективни в извършването на услугата. Можете да платите Вашата резервация и чрез банков трансфер. Моля, обърнете внимание, че обичайно паричният трансфер отнема няколко дни, така че трябва да извършите плащането поне 3-5 работни дни преди датата на настаняването. Добре е и да ни уведомите след като извършите банковия превод, както и да ни изпратите копие от платежното (сканирано на e-mail). Всички банкови такси се поемат от клиента. Моля, имайте предвид, че резервациите имат определен срок. Ако решите да извършите плащане след посочения период, моля, свържете се с нас, за да проверим, дали исканата от Вас услуга е достъпна на дадения етап.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:
Лични данни като: имена, адрес, телефонен номер и електронна поща, се предоставят доброволно от клиента. Данните се използват за извършване на резервация или подготовка на фактура, както и да се осъществи обратна връзка за потвърждаване на резервацията. Задължаваме се да пазим събраната информация и да не я разкриваме на трети лица, освен с цел финализиране на резервацията, за да бъдат избегнати евентуални злоупотреби. Можем да използваме Вашите данни, за връзка с Вас относно резевацията Ви или да Ви представим други оферти и промоции на Бутик за пътешествия „Стъпка по стъпка”.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
„Стъпка по стъпка ТА” ЕООД се задължава: - да предостави в съответствие с тези условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" със ЗК "ЛЕВ ИНС" АД- гр. София, бул. Черни връх 51 Д. Сертификатът към застрахователната полица е с номер № 00000000-0028399/21.11.2013 г. и е изложен на видно място в офиса на Туроператора. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
* при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи задграничен паспорт; виза, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
* ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
* да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
* да спазва законите на страната, за която пътува.
* Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:
Невъзможност за завършване на услугата:
* В случай, че подготвената услуга не може да бъде извъшена по вина на „Стъпка по стъпка ТА” ЕООД, ние ще Ви предложим алтернативен вариант от същата или по-висока категория или ще Ви върнем депозита.
* Моля, обърнете внимание, че всички оплаквания към трета страна, трябва да бъдат отправени на място.
* „Стъпка по стъпка ТА” ЕООД не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания).
- анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
- загуба или повреда на багажа по време на пътуването.
- отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя.
- недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
- при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия, както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
* Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
* Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс и e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.
* Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

АНУЛАЦИИ:
Можете да анулирате или да коригирате резервацията си преди датата на настаняване в зависимост от сроковете за анулация упоменати при всяка оферта. Трябва да знаете, че всеки хотел или организирано пътуване имат различни срокове за анулация. Моля, следвайте нашите инструкции, за да избегнете нежелана анулация или плащане на неустойки.

ВИЗИ:
При пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка/. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:
Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

Онлайн резервационната система, www.stepbystep-travel.com, е собственост на и се управлява от "Стъпка по стъпка ТА" ЕООД. Когато използвате системата, за да направите резервация, Вие потвърждавате съгласието си със съответните условия на ползване, както и с други, приложими условия, включени, но не ограничени от условията за ползване на сайта.

* Информацията публикувана на сайта е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки.

* Предстои изграждане на система за онлайн плащания през www.stepbystep-travel.com.

Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasteCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.

При този вид плащания не е необходимо картодържателят да регистрира предварително картата си в други разплащателни системи. Клиентът трябва само да избере стока или услуга и да въведе в уеб сайта нужните за извършване на плащането данни.

Онлайн плащане с кредитна карта: Приемаме Visa и MasterCard. Трябва да платите в момента на резервацията. Цените на услугите посочени в резервацията са изчислени и ще бъдат таксувани в български лева. Трябва да заплатите стойността по резервацията в посочения срок. Можете да използвате VISA и MasterCard, за да извършите плащане по резервация. Ние от www.stepbystep-travel.com не събираме и не съхраняваме информация от Вашата кредитна карта.